ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์