Accessibility Tools

ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kwaeng Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงนครไทย

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานimage


ศาลแขวงนครไทย เป็นศาลยุติธรรมที่พิจารณาคดีทั้ง คดีแพ่ง ซึ่งราคาทรัพย์สินที่พิพาท หรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน 300,000 บาท (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25(4)) และ คดีอาญา ที่มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  แต่ทั้งนี้จะลงโทษจำคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับเกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งโทษจำคุกหรือปรับนั้นอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้ (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25(5))

ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย เป็นศาลยุติธรรมที่พิจารณาเฉพาะคดีแพ่ง ดังนี้ (1) คดีที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย (2) คดีที่เกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตท้องที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย (3) คดีร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาหรือทรัพย์มรดกอยู่ในเขตท้องที่อำเภอชาติตระการและอำเภอนครไทย