ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

บุคลากรศาล