ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

กลุ่มงานบริหารจัดการคดี