ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court
กลุ่มงานเจ้าพนักงานคดี