ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kwaeng Court

การบริการ
แบบสำรวจ (Survey)