ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court
image

ศาลแขวงนครไทย

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสำหรับสนับสนุนงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ตำแหน่ง นักจิตวิทยา/นักสังคมสงเคราะห์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

image เอกสารแนบ