ศาลแขวงนครไทย
Nakhon Thai Kweang Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงนครไทย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
image

image เอกสารแนบ